W imieniu Fundacji Aktywizacja chciałabym poinformować, że 2 października rozpoczynamy
BEZPŁATNY KURS KOMPUTEROWY dla osób z niepełnosprawnością „WORD - POZIOM PODSTAWOWY”
 
Szkolenie będzie realizowane w terminie 2– 17 października 2017r. w oddziale Fundacji przy ul. Mickiewicza 15a.
 
Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia o następującej tematyce:

•    Ogólne informacje o edytorach tekstu oraz omówienie programów do edycji tekstu, głównego okna programu, pasków narzędzi menu programu, a także zasad korzystania z pomocy;
•    Podstawowe operacje na dokumentach (zapisywanie dokumentu do pliku, tworzenie kopii itp.), podstawy edycji tekstu (wpisywanie tekstu do dokumentu, pojęcie akapitu, zaznaczanie tekstu);
•    Podstawy formatowania tekstu (m.in. formatowanie czcionki, akapitu, stosowanie krawędzi w tekście);
•    Tworzenie list, wstawianie indeksu dolnego oraz górnego, tworzenie przypisów dolnych, wstawiane numerów stron itp.
 
Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby:

•    W wieku od 18 do 67 r. ż.
•    Posiadające aktualne orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
•    Mające status osoby bezrobotnej, poszukującej pracy, nieaktywnej zawodowo
•    Nie uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej
•    Nie będące na emeryturze
•    Nie będące pracownikami Zakładów Aktywności Zawodowej
•    Nie będące uczestnikami innych projektów finansowanych ze środków PFRON

Aby skorzystać ze szkoleń konieczna jest wcześniejsza rejestracja w Fundacji.
 
Informacje o aktualnych szkoleniach organizowanych w Fundacji można znaleźć na naszej  stronie: www.facebook.com/CEiAZON.LODZ

SZKOLENIE DLA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH I NAUCZYCIELI ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych 19 - 22 listopada 2019 r.

 

Dwuetapowe szkolenie pn. „DDA - kim jest pacjent, którego tak nazywamy? Jak go rozumieć, jak mu pomagać?” etap I: 14 – 15 listopada 2019 r., etap II: 09 – 10.12.2019 r.REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

Cykl jedndniowych szkoleń pn. „Cyberprzestrzeń jako współczesne zagrożenie dzieci i młodzieży. Rola rodziców i opiekunów w zapewnieniu bezpieczeństwa” Terminy: 28.10.2019 r., 29.10.2019 r., 30.10.2019 r., 31.10.2019 r., 04.11.2019 r., 05.11.2019 r. oraz 08.11.2019 r.

 

Szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pn. „Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych, osób starszych i z niepełnosprawnością” - 25 – 27 września 2019 r. - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA, BRAK MIEJSC

 

Dwuetapowe szkolenie pn. „DDA - kim jest pacjent, którego tak nazywamy? Jak go rozumieć, jak mu pomagać?” etap I: 02 – 03 września 2019 r. etap II: 03 – 04 października 2019 r.

 

Trzecia edycja szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych pn. „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych”

 

Seminarium „Tworzenie i rozwój Centrów Usług Środowiskowych w ramach RPO WŁ"

 

Cykl warsztatów pt. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” – BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Bezpłatne superwizje grupowe dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd

 

Projekt bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli pn.: Wdrażanie Programu Nauki Zachowania 2019

 

 NABÓR NA DRUGĄ EDYCJĘ SPECJALIZACJI I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIKA SOCJALNEGO – SZCZECIN

 

NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRACY Z DZIECKIEM DOŚWIADCZONYM PRZEMOCĄ

 

Szkolenia specjalizacyjne kadr w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu

 

NABÓR NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY  SZCZECIN
NABÓR NA I STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY / WARSZAWA
NABÓR NA II STOPIEŃ SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY/KATOWICE, SZCZECIN

         - informacje szczegółowe Katowice
         - informacje szczegółowe Szczecin