szkolenie1Fundacja Praesterno i Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd.


Celem programu jest podniesienie kompetencji osób na temat skutecznych strategii rozwiązywania w środowisku lokalnym problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz tworzenia gminnych i wojewódzkich programów przeciwdziałania narkomanii.


Program jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.


Do udziału zapraszamy zarówno pracowników instytucji samorządowych jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (radnych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów, reprezentantów organizacji pozarządowych).


24 godzinny program obejmuje cztery obszary tematyczne:
- Przeciwdziałanie narkomanii – obowiązujące regulacje prawne
- Profilaktyka narkomanii
- Leczenie i rehabilitacja osób uzależnionych
- Strategie – wojewódzkie i gminne programy przeciwdziałania narkomanii


Koszt prowadzenia szkolenia oraz zakwaterowania i wyżywienia uczestników jest pokrywany przez organizatorów.

Oferujemy udział w jednej z ośmiu 15-osobowych grup szkoleniowych: cztery grupy spotkają się w Konstancinie-Jeziornej i cztery we Wrocławiu. Dopuszczamy udział w szkoleniu do 3 osób z jednej gminy.


O udziale decyduje kolejność zgłoszeń
. Warunkiem uczestnictwa jest uzyskanie rekomendacji ze strony gminnej lub wojewódzkiej jednostki samorządu terytorialnego (chodzi o to, żeby decydenci gminni/wojewódzcy wiedzieli, kto na terenie ich gminy/województwa jest przygotowany do opracowywania lokalnych programów przeciwdziałania narkomanii).


Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd jest obecność na wszystkich zajęciach oraz napisanie (zespołowo z uczestnikami z tej samej gminy) i zaliczenie pracy dyplomowej – projektu bądź wybranych elementów lokalnego programu przeciwdziałania narkomanii.


Szczegółowe informacje (m.in. kryteria udziału, regulamin rekrutacji, szczegółowy program, miejsca, terminy i przebieg szkoleń), wzór rekomendacji oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie internetowej projektu www.skutecznysamorzad.org.pl.


Szczegóły dotyczące terminów dostępne są tutaj

 


Koordynatorzy Programu

Tomasz Kowalewicz Fundacja Praesterno tel. 601 311 454

Sławomir Pietrzak Fundacja Pozytywnej Profilaktyki tel. 690 366 244

 

Zaproszenie do udziału w programie szkoleniowym Skuteczny samorząd