2020 05 11 plan awaryjny przemoc dk

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ nowej publikacji pn. „Osobisty plan awaryjny” dla osób doświadczających przemocy w rodzinie. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

 

Pliki do pobrania:

- Zał. 1 Osobisty plan awaryjny - poradnik

- Zał. 2 Osobisty plan awaryjny - grafiki do druku

W 2010 r. na mocy porozumień zawartych pomiędzy Marszałkiem Województwa Łódzkiego a Rektorami trzech łódzkich uczelni wyższych - Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Medycznego oraz Politechniki Łódzkiej – otwarto trzy Punkty Konsultacyjno – Informacyjne dla studentów podejmujących zachowania ryzykowne lub zagrożonych uzależnieniami. Celem działalności Punktów jest bezpłatne diagnozowanie problemów w zakresie uzależnień oraz planowanie pomocy i wsparcia.

Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień
  • diagnozowanie problemu
  • udzielanie wsparcia
  • informowanie o formach terapii
  • motywowanie do podjęcia psychoterapii

W Punkcie nie prowadzi się psychoterapii osób uzależnionych, ale zainteresowanym wskazywane są placówki specjalistyczne, które prowadzą terapię.


Punkt Konsultacyjno - Informacyjny na Uniwersytecie Łódzkim
ul. Rodzeństwa Fibaków 3 (VII Dom Studenta)
tel.  42 235 – 01 – 71

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny na Politechnice Łódzkiej
ul. Żeromskiego 116
tel. 42 631 – 28 – 87

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
ul. Pomorska 137
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od marca 2018 r. rozpoczął swoją działalność Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, w ramach którego świadczona jest bezpłatna pomoc dzieciom z FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) oraz ich rodzicom/opiekunom, zamieszkującym na terenie województwa łódzkiego.

Świadczenia oferowane w ramach działalności Punktu obejmują wykonywanie kompleksowych diagnoz w zakresie FASD, zakończonych wydaniem opinii lekarsko-psychologicznej zawierającej m.in. szczegółowe zalecenia dla rodziców/opiekunów do pracy z dzieckiem.

Dyżury specjalistów odbywają się:

  • w poniedziałki, w godz. 16.00 – 18.00 – lekarz psychiatra dzieci i młodzieży
  • we wtorki, w godz. 14.00 – 18.00 – lekarz pediatra
  • we czwartki, w godz. 14.30 – 18.30 – psycholog

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia osób chętnych do skorzystania z usług świadczonych w ramach działalności Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 42/203 – 48 - 53 od poniedziałku do piątku:

w poniedziałek w godzinach: 10:00 – 16:00

we wtorek w godzinach: 08:00 – 16:00

w środę w godzinach: 08:00 – 13:00

w czwartek w godzinach: 08:00 – 16:00

w piątek w godzinach: 08:00 – 13:00

 

Koordynator Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD

Agnieszka  Gaj

telefon: 42 203-48-53

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Regionalny Punkt FASD funkcjonuje w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego.

ul. Snycerska 8

91 – 302 Łódź

 

2018 09 05 fasd logo

Uruchomienie Regionalnego Punktu Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi, stanowi pierwsze w skali kraju działanie o charakterze wojewódzkim, ukierunkowane na niesienie kompleksowej pomocy i wsparcia dzieciom z FASD, którego realizatorem jest Samorząd Województwa.

Wojewódzki Panel Ekspertów w zakresie polityki społecznej został powołany Uchwałą nr 974/2015 z dnia 2 września 2015 r. przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Panel ma status grupy o charakterze interwencyjno - doradczym w zakresie polityki społecznej, a jego działalność konstytuuje Regulamin Prac. Interdyscyplinarny skład Wojewódzkiego Panelu Ekspertów ma charakter stały i tworzą go przedstawiciele służb, instytucji i organizacji z zakresu pomocy społecznej, systemu oświaty, służby sądowniczej, prokuratury, policji, straży miejskiej, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych.

Główne cele, jakich realizacji przyświecało powołanie Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej to:
•    inicjowanie działań naprawczych w sytuacjach kryzysowych, dotyczących wydarzeń związanych ze sferą polityki społecznej województwa (charakter interwencyjny),
•    rekomendowanie rozwiązań systemowych związanych ze sferą polityki społecznej województwa,
•    wykorzystywanie wniosków i rozwiązań wynikających z pracy Panelu do określania kierunków polityki społecznej,
•    udzielanie wsparcia – kolegialnie i indywidualnie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Panelu Ekspertów.

Efekty działalności Panelu Ekspertów:
1) W 2016 roku Wojewódzki Panel Ekspertów zajmował się Wybranymi Procedurami Postępowania wobec Niepełnoletnich Uczniów w Szkole. Procedury jako skondensowany przekaz zawierający opis postępowania w licznych przypadkach występowania nieprawidłowości w zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich środowisku, stanowi kompendium wiedzy oraz drogowskaz do podejmowania niezwłocznych interwencji w celu ochrony dzieci i młodzieży. Plakat z Wybranymi Procedurami Postępowania wobec Niepełnoletnich Uczniów w Szkole został wydrukowany w 5000 szt. i jest dystrybuowany do placówek oświatowych (szkół różnego szczebla) oraz instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi i młodzieżą z terenu województwa łódzkiego.

2) Efektem prac Panelu Ekspertów było ponadto opracowanie na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi procedur postępowania w przypadku zatrzymania osób sprawujących opiekę nad małoletnim. Celem procedury jest zabezpieczenia dobra osoby małoletniej w sytuacji zatrzymania jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie przeprowadzenia interwencji. Od 1 września 2017 roku rozpoczęto pilotażowe wdrażanie powyższej procedury w trzech wybranych jednostkach garnizonu łódzkiego. Do wdrażania procedury zostały wyznaczone: Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Komendy Powiatowe Policji w Pabianicach i Brzezinach.

Rekomendację dla podejmowania komplementarnych, angażujących wielu specjalistów działań, służących zwiększeniu efektywności w rozwiązywaniu problemów społecznych stanowiły dotychczasowe doświadczenia wyniesione ze współpracy w ramach inicjatyw wielosektorowych. Powołanie Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej, przy wykorzystaniu wiedzy profesjonalistów, wspólnych działań, pozwala umacniać współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz prowadzenia spójnej polityki społecznej w regionie.