logotypy

 

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, iż z dniem 03.04.2018 r., rozpoczęło realizację Projektu pn. „Niezależne życie -  wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób  z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

Projekt realizowany jest w ramach konkursu II Osi Priorytetowej PO WER nr POWR.02.08.00-IP-03-00-001/17 typ operacji: „Wypracowanie standardów i przeprowadzenie pilotaży, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Projekt realizowany jest w formule Partnerskiej tj.:

  1. Lider Projektu: Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
  2. Partner nr 1: Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
  3. Partner nr 2: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

Łączna wartość dofinansowania projektu wynosi: 10 171 999,20 zł, natomiast kwota dofinansowania projektu dla Województwa Łódzkiego/Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wynosi:
1 618 718,20 zł

Termin realizacji Projektu: od 03.04.2018 r. do 31.03.2022 r.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom o specyficznych potrzebach w tym osobom z chorobami neurologicznymi, chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych na terenie 5 gmin (3 gminy z województwa łódzkiego, gdzie zostaną utworzone 4 mieszkania, 2 gminy z województwa opolskiego, gdzie zostaną utworzone 3 mieszkania) poprzez realizację następujących zadań:

  1. Wprowadzenie diagnostyczne modelu/standardu z zakresu de instytucjonalizacji,
  2. Opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu de instytucjonalizacji,
  3. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie łódzkim,
  4. Wdrożenie opracowanego modelu/standardu na rzecz deinstytucjonalizacji usług w województwie opolskim,
  5. Opracowanie rekomendacji i przeprowadzenie działań edukacyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli JST i NGO.