przeciw uzaleznieniom

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wraz z Fundacją Pozytywnej Profilaktyki zapraszają do udziału w programie szkoleniowym Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd. 2021.

Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób tworzących lokalne (gminne lub wojewódzkie) strategie rozwiązywania problemów uzależnień poprzez przeprowadzenie dla tych osób programu szkoleniowego. Program szkoleniowy będzie obejmował 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych. Program uwzględni również elementy Europejskiego Programu Kształcenia Specjalistów ds. Profilaktyki, przeznaczonego dla specjalistów, decydentów i liderów środowisk opiniotwórczych. Każda grupa szkoleniowa będzie prowadzona przez dwuosobowy zespół certyfikowanych trenerów programu.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami programu szkoleniowego Przeciw uzależnieniom – skuteczny samorząd mogą być osoby uczestniczące bądź przygotowujące się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych (gminnych lub wojewódzkich) strategii rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych.

Do udziału w projekcie zaproszono zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby rekomendowane przez jednostkę samorządu terytorialnego (przykładowo: radnych, członków komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli organizacji pozarządowych).


Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej:
https://pozytywnaprofilaktyka.org/projekty/przeciw-uzaleznieniom-skuteczny-samorzad-2021/