Spotkanie Podsumowujące Efekty Pilotażu z 3 Makroregionów w ramach realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin"

W dniu 5 marca 2021 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zorganizowało Spotkanie Podsumowujące Efekty Pilotażu z 3 makroregionów w ramach realizacji projektu pn. „Kooperacje 3D -model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

W spotkaniu wzięło udział około 40 osób, w tym przedstawiciele makroregionu wiejskiego, miejsko-wiejskiego oraz miejskiego.

Głównym celem spotkania była dyskusja nad treścią Księgi Rekomendacyjnej, a w tym między innymi omówiona była rola Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w działalności projektowej, rekomendacje ogólne oraz dobre praktyki. Ponadto zwrócono uwagę na kwestię wpływu Covid-19 na działania projektowe.

Spotkanie zostało przeprowadzone zdalnie za pomocą aplikacji Cisco Webex.

Spotkania edukacyjne w ramach Projektu "Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin