2020 09 07 przekazanie sprzetu tuli luli bh 01

W dniu 7 września 2020 r. w siedzibie Fundacji „Gajusz” mieszczącej się w Łodzi przy ulicy Dąbrowskiego 87, Pan Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego wraz z Panią Ewą Marciniak, Zastępcą Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przekazali zakupiony w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, sprzęt do wyposażenia miejsc kwarantanny/izolacji dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” w Łodzi. Dwie lampy wirusobójcze typu Horacy 100 oraz generator ozonu stanowią pierwszą część wsparcia w sprzęt oraz środki ochrony osobistej przewidziane dla Ośrodka. W kolejnych transzach zostaną przekazane maseczki, rękawice, środki dezynfekujące itp. Wartość wsparcia dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” w Łodzi w ramach projektu wynosi 17.494,00 zł.

2020 09 07 przekazanie sprzetu tuli luli bh 02

2020 09 07 przekazanie sprzetu tuli luli bh 03

2020 09 07 przekazanie sprzetu tuli luli bh 04