Województwo Łódzkie/ Regionalne Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi w dniu 18.08.2020 r. przystąpiło do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.


Głównym celem projektu jest  zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19  w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów
w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie, otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.


W ramach przyznanej na realizację projektu kwoty, planuje się dokonać zakupu środków ochrony osobistej, środków dezynfekcyjnych (w tym maseczek, rękawiczek, płynów
do dezynfekcji rąk i powierzchni) oraz wyposażenie 2 miejsc kwarantanny i izolacji w lampy wirusobójcze, generator ozonu, fartuchy jednorazowe, fotel do karmienia oraz maski ochronne z filtrem FFP3 dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” mieszczącego się w Łodzi, przy ulicy Dąbrowskiego 87. Prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego jest zadaniem własnym samorządu województwa, o charakterze fakultatywnym, wynikającym z zapisów  art. 183 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Samorząd Województwa Łódzkiego powierzył prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli” Fundacji Gajusz. Umowa z Fundacją zawarta została na okres od dnia 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

Termin realizacji projektu: 25 maja 2020 r.- 31 sierpnia 2020 r.