2019 12 13 regionalne spotkanie mn 01

Dnia 11 grudnia 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury, odbyło się regionalne spotkanie nt. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.


Wydarzenie adresowane było do Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego. Zebranych gości uroczyście przywitał Pan Robert Przybyła Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi wraz z prowadzącą spotkanie Martą Lewandowską. Pierwsza część spotkania poświęcona była działaniom służącym dynamizacji stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Wykład wprowadzający w tematykę spotkania przedstawiła Marta Lewandowska, a następnie Pan Robert Przybyła Zastępca Dyrektora RCPS w swoim wystąpieniu omówił aspekty społeczne stosowane w zamówieniach publicznych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Pan Michał Kaczmarczyk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprezentował Dobre praktyki w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych w ramach projektu pn. „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth, w ramach Programu INTERREG EUROPA. Na koniec pierwszej części przedstawicielRegionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Pan Piotr Walczak podczas swojego wystąpienia ukazał Obszary ryzyka w zastosowaniu zamówień publicznych w kontekście klauzul społecznych.


Druga część spotkania poświęcona była certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej promocyjnym Znakiem „Zakup Prospołeczny”, który jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce. a celem jego jest zwiększenie konkurencyjności i poprawy kondycji podmiotów ekonomii społecznej na rynku poprzez możliwość oznaczenia nim towarów i usług ekonomii społecznej Pomysłodawcą idei jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie, natomiast w imieniu Województwa Łódzkiego, Instytucją realizującą zadanie oraz przyznającą Znak Ekonomii Społecznej jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.


Uroczystego wręczenia certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” dokonał Pan Zbigniew Ziemba Wicemarszałek Województwa Łódzkiego


Podmioty certyfikowane to:

1.Spółdzielnia Socjalna RESTART z Łodzi

2. Fundacja PRO APERTE z Kutna

3. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER ze Zgierza

4. Stowarzyszenie DOLINA SKRZATÓW z Łodzi


Podmioty Ekonomii Społecznej, którym przedłużono certyfikat na rok następny to:

  1. Caritas Archidiecezji Łódzkiej Zakład Aktywności Zawodowej,
  2. Fundacja Rodzice Przyszłości z siedzibą w Łodzi,
  3. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” z siedzibą w Łodzi,
  4. Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc” Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie,
  5. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Piękny Świat" z Łodzi,
  6. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca" z Rawy Mazowieckiej,
  7. Zakład Aktywności Zawodowej z Rawy Mazowieckiej,
  8. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka” z Radomska,
  9.  Fundacja „Ostoja” im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

2019 12 13 regionalne spotkanie mn 02

2019 12 13 regionalne spotkanie mn 03

2019 12 13 regionalne spotkanie mn 04

2019 12 13 regionalne spotkanie mn 05

2019 12 13 regionalne spotkanie mn 06