2019 10 15 zawodowe rodziny zastepcze mb 01

Konferencja odbyła się 3 października 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym „Bionanopark” przy ul. Dubois 114/116 w Łodzi. Konferencję otworzył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera).

 

Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr Jan Basiaga mówił o rozwoju zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej, dr hab. Piotr Chomczyński prof. nadzw. UŁ zaprezentował wyniki badania „Zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w województwie łódzkim”, a Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przedstawiła wybrane zagadnienia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w województwie łódzkim.

 

Druga część Konferencji była przeznaczona na panel dyskusyjny ekspertów pn. Współpraca międzyinstytucjonalna na rzecz rozwoju zawodowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w którym udział wzięli: Anna Mroczek, Maria Barbara Chomicz, dr Jan Basiaga, Joanna Luberadzka-Gruca oraz Tomasz Bilicki. Moderatorem panelu był dr hab. Piotr Chomczyński prof. nadzw. UŁ.

 

Trzecią część Konferencji stanowiły warsztaty:

1) Pierwsze kroki w procesie stawania się rodzicem zastępczym – przygotowanie do pełnienia roli rodzica zastępczego,

2) Budowanie systemu wsparcia dla rodzin zastępczych w sytuacjach problemowych związanych z pełnieniem roli rodzica zastępczego,

3) Promowanie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w województwie łódzkim.

 

Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014– 2020 na rok 2019”.

2019 10 15 zawodowe rodziny zastepcze mb 02

2019 10 15 zawodowe rodziny zastepcze mb 03

2019 10 15 zawodowe rodziny zastepcze mb 04

2019 10 15 zawodowe rodziny zastepcze mb 05

2019 10 15 zawodowe rodziny zastepcze mb 06