2019 09 30 kooperacje 3d 01

W ramach projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy
na rzecz wsparcia osób i rodzin" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, dnia 24 września 2019 r. w Piotrkowie Trybunalskim oraz 26 września 2019 r. w Zduńskiej Woli odbyły się spotkania inicjujące, podczas których zostały zawiązane Partnerskie Zespoły Kooperacyjne.

Partnerskie Zespoły Kooperacyjne to międzysektorowe, międzyresortowe oraz międzyorganizacyjne partnerstwo lokalnych instytucji, istotnych dla realizacji działań na rzecz wsparcia osób, rodzin i grup społecznych. Celem działalności PZK jest podtrzymywanie otwartości poszczególnych partnerów na współpracę oraz wspólne tworzenie lokalnego koszyka usług, który będzie mógł być wykorzystany do zaspokojenia potrzeb środowiska lokalnego.  

 

W spotkaniach udział wzięli Prezydenci Miast, Dyrektorzy ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, a także liczni reprezentanci kluczowych instytucji działających w środowisku lokalnym na rzecz wsparcia osób i rodzin.
Podczas spotkań Kooperanci podpisali Deklarację przystąpienia do PZK oraz zaprezentowali ofertę usług społecznych, które mogą być wykorzystane przy wspieraniu osób i rodzin.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom za zaangażowanie w realizację idei współpracy międzysektorowej. W sposób szczególny dziękujemy ośrodkom pomocy społecznej za pełnienie roli animatora instytucjonalnego  oraz gospodarza spotkań inicjujących.
Wyrażamy nadzieję, że przystąpienie do Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych przełoży się na optymalne wykorzystanie zasobów kooperantów oraz takie współdziałanie instytucji, by w sposób zaplanowany i skoordynowany wykorzystać potencjał
i możliwości działania wszystkich partnerów.

2019 09 30 kooperacje 3d 02

 

2019 09 30 kooperacje 3d 03

 

2019 09 30 kooperacje 3d 04

 

2019 09 30 kooperacje 3d 05

 

2019 09 30 kooperacje 3d 06

 

2019 09 30 kooperacje 3d 07

 

2019 09 30 kooperacje 3d 08

 

2019 09 30 kooperacje 3d 09

 

2019 09 30 kooperacje 3d 10