ngo logo

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1250/19 z dnia 10 września 2019 r., 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8, ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są tutaj