ngo logoZarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu:

- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2019r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2019 r.
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2019r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - działania na rzecz osób starszych w 2019 r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.
- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2019 r.
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2019 roku.
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2019r.
- działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj