Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uprzejmie   informuje   o   wynikach   naboru   jednostek   samorządu   terytorialnego do   udziału   w   Projekcie   pn.   „Niezależne   życie   -  wypracowanie   standardu i  przeprowadzenie  pilotażu  w  zakresie  usług  mieszkalnictwa  wspomaganego  dla osób  z  chorobami  neurologicznymi,  w  tym  z  chorobą  Alzheimera  i  chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

 

Nabór do udziału JST w Projekcie przeprowadzono w woj. łódzkim, jak i opolskim w terminie od 14 sierpnia 2018 r. do 14 września 2018 r., oraz w naborze dodatkowym dla woj. łódzkiego w terminie od 5 listopada 2018 r. do 13 listopada 2018 r.

 

Zgodnie  z  Zarządzeniem  nr  106/2018  Dyrektora  RCPS  w  Łodzi  z  dnia 10  sierpnia  2018  r.  powołującym  Komisję  ds.  Oceny  Formularzy  w  ostatnim posiedzeniu Komisji w dniu 20.11.2018 r. udział wzięli:
1.    Renata    Radzikowska    –    Lider    Projektu    Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi – Przewodnicząca
2.    Maria  Magdalena  Poulain  -  Doradca  ds.  wyboru  i  współpracy  z  5 gminami – Sekretarz
3.    Jarosław  Wasiak    –    Partner    w  Projekcie    Towarzystwo    Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi – Członek
4.    Magdalena  Rydz  -  Lider  Projektu  Województwo  Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Członek
5.    Marta  Zatorska  -  Lider  Projektu  Województwo  Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Członek
6.    Magdalena    Błaszczyk    –    Lider    Projektu    Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Członek
7.    Grażyna Busse – Konsultant ds. modelu – Członek

 

Komisja stworzyła Listę podstawową Jednostek Samorządu Terytorialnego zakwalifikowanych do udziału w Projekcie „Niezależne Życie - Wypracowanie standardu    i    przeprowadzenie    pilotażu    w    zakresie    usług    mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.

 

W ramach dwóch naborów złożono łącznie 9 formularzy zgłoszeniowych:
• 6 formularzy z województwa łódzkiego,
• 3 formularze z województwa opolskiego.
Ocenie  poddano  8  formularzy,  jeden  wnioskodawca  wycofał  swój  wniosek w trakcie oceny formalnej.

 

W wyniku oceny zakwalifikowano łącznie 5 gmin, w tym 3 gminy   terenu województwa opolskiego oraz 2 gminy z terenu województwa łódzkiego, tym samym utworzono   listę   podstawową   jednostek   samorządu   terytorialnego   do   udziału w projekcie oraz listę dodatkową (rezerwową), tj.:

 

Dla woj. łódzkiego:
Komisja dokonała wyboru: Gminę Aleksandrów Łódzki oraz Gminę Witonia.

 

Dla woj. opolskiego:
Komisja dokonała wyboru: Gminę Biała, Gminę Paczków oraz Gminę Brzeg.

 

Punktację  prezentują  załączone  listy.  Szczegóły  dotyczące  naboru  zostaną przekazane osobną informacją do każdej z gmin.

 

Załączniki
1.  Lista podstawowa JST zakwalifikowanych do projektu.
2.  Lista formularzy niezakwalifikowanych do udziału, wpisanych na listę dodatkową/rezerwową.