logo en

30 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Cele tego projektu pilotażowego o nr VP/2018/013 są następujące:

• Projekt pilotażowy ma zapewnić doradztwo, pomoc techniczną i szereg dostosowanych działań doradczych i zalecenia dla państw członkowskich zainteresowanych rozwojem w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych (Personal and Household Services - PHS).

Ma na celu również wspierać wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami: krajowa czy lokalna administracja publiczna oraz organizacje pracowników domowych, opiekunów i opiekunów pracodawcy.

• Jeśli chodzi o dialog społeczny i godne warunki pracy, projekt ma na celu ułatwienie profesjonalizacji tych miejsc pracy, rozpowszechnianie informacji na temat prawa i obowiązków pracowników i pracodawców oraz tworzenie i rozwój skutecznego dialogu społecznego.

Na konkursu VP/2018/013 Komisja Europejska przeznacza 700 tys. EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 1 projekt. Grant Komisji nie może przekroczyć 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, zaś 15 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny. Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.

Projekt musi być złożony przez KONSORCJUM podmiotów składający się z minimum 4 podmiotów:

- z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracowników z obszaru usług opiekuńczych i domowych.

- z co najmniej dwiema federacjami europejskimi organizacji pracodawców z obszaru usług opiekuńczych i domowych.

LIDEREM projektu MUSI być jedna z ww. federacji.

Wszystkie szczegóły dot. ogłoszenia konkursowego w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=536&furtherCalls=yes