Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień w zawodzie pracownik socjalny" przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, uprzejmie zapraszamy do udziału w I turze szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Ww. szkolenie zostanie zrealizowane w okresie od 13.10.2018 r. do 16.06.2019 r. (w załączeniu szczegółowy terminarz zjazdów) i jest przeznaczone dla 40 osób z województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Realizacja zadania odbędzie się na podstawie posiadanej zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej DPS-VI-5111.54.MJ/2015(21) z dnia 25.11.2015  r. w systemie 11 zjazdów weekendowych ( sobota i niedziela).

W specjalizacji I stopnia mogą wziąć udział pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnieni na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej,  starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej - koordynator, główny specjalista w zawodzie pracownik socjalny, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny).

 

Warunkiem  przystąpienia do  szkolenia  jest  spełnienie wymagań  określonych w  §  8  ust.  1  pkt  1-2 Rozporządzenia MPiPS z dnia 17.04.2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny , tj.: Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci jedynie kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, skierowani do uczestnictwa w projekcie przez Kierownika właściwej instytucji, którzy w momencie zgłoszenia do projektu  posiadają umowę o pracę oraz podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach projektu a pracodawcą, obligujące pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas  trwania szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu.


Z projektu zostaną pokryte następujące koszty:

- w przypadku dojazdu środkami publicznymi - wg załączonych oryginałów biletów,

- w przypadku dojazdu samochodem - wg wypełnionego wniosku oraz załączonych wydruków tras i cen biletów ze stron internetowych,  nie więcej jednak niż do wysokości opłat za środki transportu publicznego  szynowego Iub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy.

Osoby zainteresowane udziałem w specjalizacji proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego nr faksu: 77/44 15 259. Przesłany formularz musi być podpisany  przez kierownika jednostki, który w ten sposób potwierdza i akceptuje uczestnictwo pracownika w specjalizacji.

Następnie oryginał formularza zgłoszeniowego, zaświadczenia o zatrudnieniu oraz kserokopii podpisanego zobowiązania - umowy z pracodawcą (obligującego pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania szkolenia oraz rok po jego zakończeniu - wg załączonych wzorów) wraz z kopią dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (w przypadku posiadania dyplomu na panieńskie nazwisko należy złożyć ksero aktu małżeństwa)    proszę przesłać drogą pocztową na adres ROPS w Opolu w terminie do 15.08.2018 r. Zawiadomienie o zakwalifikowaniu do udziału w specjalizacji, zostanie przekazane Państwu telefonicznie. O zakwalifikowaniu na określoną turę będzie decydować:

a)   kolejność zgłoszeń,

b)   kompletność dokumentów,

c)   reprezentatywność - min. 1 osoba z instytucji.

Informacje  nt.  specjalizacji   oraz  wszystkie  niezbędne załączniki dostępne są na  stronie  internetowej: www.rops-opole.pl  w zakładce  Specjalizacja  I stopnia- Nabór. W razie  pytań prosimy o kontakt  z osobą odpowiedzialną za rekrutację, p. Agnieszkę Ponikowską Tel. 77/ 44 15 250 wew. 20.

 

Pliki do pobrania:

- harmonogram zjazdów 2018-2019

- karta zgłoszeniowa

- wzór zaświadczenia potwierdzenia zatrudnienia i stażu

- wzór zobowiązania umowy z pracodawcą