2019 12 20 rodzina zastepcza 01

W dniu 20 grudnia 2019 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi odbyła się konferencja prasowa podsumowująca wojewódzką kampanię promującą pozytywny wizerunek rodzicielstwa zastępczego, realizowaną przez Fundację Innopolis w ramach projektu pn. „Superbohaterowie z rodziny zastępczej - kontynuacja kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze na terenie całego województwa łódzkiego”, finansowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego.  
W konferencji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Zbigniew Ziemba, Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek, prezes Fundacji Innopolis Tomasz Bilicki oraz  wolontariusze związani z kampanią.

W dniach 16-17 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym INWEST w Smardzewicach odbyło się VII posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Pierwszego dnia posiedzenia omawiano zakres współpracy z Obywatelskim Parlamentem Seniorów III kadencji oraz wypracowywano stanowisko co do kwestii powołania Regionalnej Delegatury OPS w woj. łódzkim. Następnie Pani Magdalena Rydz, Kierownik Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi omówiła założenia Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej 2020-2023 dokumentu, który zostanie przyjęty i będzie realizowany w 2020 r. oraz przedstawiła planowane działania RCPS w Łodzi na rzecz osób starszych w nadchodzącym roku. W dalszej części posiedzenia Pani Janina Tropisz, Przewodnicząca Rady nakreśliła plan działania Rady na I półrocze 2020 r. w kontekście procedury naboru kandydatów na członków SRSWŁ II kadencji. Drugiego dnia posiedzenia, Pani Anna Szymańska - Kierownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego przedstawiła projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. W dalszej części spotkania członkowie Rady dyskutowali nad dokumentem Strategii oraz zadawali pytania co do konkretnych zapisów dokumentu przedstawicielom Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W posiedzeniu Rady wziął udział Pan Robert Przybyła, Zastępca Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Pan Roman Sasin, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego.

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 01

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 02

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 03

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 04

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 05

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 06

2019 12 19 vii posiedzenie srswl ef 07

2019 12 19 rada seniorow ef 01

W dniach 16-17 grudnia 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym INWEST w Smardzewicach odbyło się VII posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Pierwszego dnia posiedzenia omawiano zakres współpracy z Obywatelskim Parlamentem Seniorów III kadencji oraz wypracowywano stanowisko co do kwestii powołania Regionalnej Delegatury OPS w woj. łódzkim. Następnie Pani Magdalena Rydz, Kierownik Wydziału ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi omówiła założenia Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej 2020-2023 dokumentu, który zostanie przyjęty i będzie realizowany w 2020 r. oraz przedstawiła planowane działania RCPS w Łodzi na rzecz osób starszych w nadchodzącym roku.

2019 12 19 info kooperacje ue mm

W związku z realizacją projektu pn. „Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna oraz wraz ze zbliżającym się podsumowaniem bieżącego roku informujemy, iż w 2019 roku w ramach ww. projektu zrealizowano następujące działania:

2019 12 13 regionalne spotkanie mn 01

Dnia 11 grudnia 2019 r. w Łódzkim Domu Kultury, odbyło się regionalne spotkanie nt. dobrych praktyk stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.