ngo logo

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 uchwałami  z dnia 26.06.2020 r. zmienia uchwały w sprawie ogłoszeń pierwszych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego oraz powołania Komisji konkursowych.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałami z dnia 26 czerwca 2020 r. rozstrzygnął pierwsze otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj


logotypy1

Województwo Łódzkie/Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, iż z dniem 15 czerwca 2020 r., rozpoczęło realizację Projektu grantowego pt. „Łódzkie pomaga”.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Projekt został wybrany do realizacji w trybie nadzwyczajnym w naborze ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr POWR.02.08.00-IP.03-00-010/20.
Łączna wartość projektu wynosi: 24 507 650,00 zł.
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 20 655 047,42  zł.
Termin realizacji projektu: 15 czerwca 2020 r. – 15 listopada 2020 r.
Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do podmiotów prowadzących zarejestrowane (w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę Łódzkiego) domy pomocy społecznej zlokalizowane na terenie województwa łódzkiego.

Podstawowym celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19 w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS. Wsparcie  przeznaczone będzie na:
•    wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS (z wyłączeniem kadry medycznej),
•    zapewnienie możliwości noclegu dla personelu, poza miejscem zamieszkania,
•    utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS.

Działania w ramach projektu będą przeprowadzone w formule grantowej,  zgodnie z zapisami art. 35 i 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych  w perspektywie finansowej 2014–2020.

Harmonogram

 

 

w sprawie ustalenia zasad bezpośredniej obsługi Interesantów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

Na podstawie § 12 w zw. z § 22 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) ustala się zasady bezpośredniej obsługi Interesantów Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi z zachowaniem następujących rygorów sanitarnych:

1) przyjmowanie Interesantów przez pracowników Regionalnego Centrum Polityki Społecznej następuje w godzinach pracy urzędu tj. 8.00-16.00 wyłącznie
po wcześniejszym umówieniu wizyty za pośrednictwem Sekretariatu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej  przy wykorzystaniu środków komunikacji zdalnej:
- telefonicznie – pod numerem 42 203 48 00,
- poczta elektroniczna – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Interesanci, którzy nie otrzymali od pracownika RCPS potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogli zostać obsłużeni w danym dniu,

2020 06 25 fasd logo

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi wznawia prowadzenie konsultacji diagnostycznych.

Od 01 lipca 2020 r. prowadzone będą konsultacje psychologiczne dzieci, które rozpoczęły proces diagnostyczny w kierunku FASD.

Konsultacje odbywać się będą z zachowaniem określonych wymogów sanitarnych (szczegółowa informacja w załączeniu).

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

Pragniemy poinformować o wznowieniu rekrutacji w dwudniowych wyjazdowych warsztatach kooperacyjnych pn. „Razem czy osobno – czy współpraca się opłaca” realizowanych w ramach projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin przy zachowaniu wszelkich obostrzeń sanitarnych.

Warsztaty kooperacyjne adresowane są do przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów innych polityk sektorowych (m.in. wymiaru sprawiedliwości, instytucji zatrudnienia i rynku pracy, oświaty, policji, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, instytucji kultury), w tym dla osób zarządzających, kluczowych a także pracowników z gmin i powiatów biorących udział we wdrożeniu Modelu Kooperacji 3D. Warsztaty kooperacyjne przeznaczone są dla gmin biorących udział w realizacji projektu. Na dany termin kwalifikowane będą jedynie osoby z gmin, które są do niego przypisane. W każdym z warsztatów może wziąć udział maksymalnie 20 osób.