logotypy1

 

W ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest Projekt Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, w którym wezmą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków UE stanowi: 9 966 995, 50 zł.

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE dla Województwa Łódzkiego wynosi 2 810 006,10 zł.

 

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2021 roku.

Podstawowym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu kooperacji dla miast (20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Model wypracowany będzie w ramach makroregionu III obejmującego województwa: śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie.

Kooperacja będzie realizowana na kilku szczeblach współpracy:

Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model będzie opisywał zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.

Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części będzie proponował rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.

Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części Model będzie obejmował m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.

logotypyRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o przyznanie certyfikatu Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

 
Przyznanie znaku to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej jako symbolu usług i produktów o najwyższej jakości, wykonanych w połączeniu z wyjątkową dbałością o wykorzystanie potencjału społecznego.

Nadanie znaku promocyjnego nastąpi na podstawie rekomendacji przedstawicieli Kapituły Certyfikującej Województwa Łódzkiego, która zostanie powołana już wkrótce. Kapituła Znaku będzie spotykać się raz na kwartał, aby rozpatrzyć złożone w tym czasie wnioski.

Najbliższe spotkanie Kapituły odbędzie się w połowie listopada, dlatego zachęcamy do jak najszybszego składania aplikacji o przyznanie certyfikatu.

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.

Szczegóły wraz z dokumentami dostępnymi do pobrania:

http://www.es.rcpslodz.pl/index.php/zakup-prospoleczny/podmioty-posiadajace-certyfikat-znaku-ekonomii-spolecznej-zakup-prospoleczny/39-zakup-prospoleczny/85-zakup-prospoleczny