2019 07 01 mdzn bd 01

Aula na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 26 czerwca 2019 roku gościła prawie 130 zaproszonych uczestników konferencji pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom na poziomie lokalnym, perspektywa współpracy – zadania, efekty”. Spotkanie dedykowane było osobom uczestniczącym bądź przygotowującym się do uczestnictwa w tworzeniu lokalnych strategii w zakresie profilaktyki uzależnień oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, wynikających z używania alkoholu oraz środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. Zaproszono zarówno pracowników instytucji samorządowych, jak i inne osoby rekomendowane przez jednostki samorządu terytorialnego, uczestniczące w opracowywaniu programów - radnych, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatorów gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom, funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, przedstawicieli oświaty, przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych, kuratorów, reprezentantów organizacji pozarządowych.


Spotkanie otworzył Robert Baryła członek zarządu WŁ, podkreślając, że celem spotkania jest zwiększenie efektywności współpracy międzyinstytucjonalnej w zwalczaniu uzależnienia od środków psychoaktywnych poprzez aktywny udział w pracach nad gminnymi programami przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przedstawicieli wszystkich służb zobowiązanych ustawowo do prowadzenia działań w powyższym zakresie.

 

Zaproszeni prelegenci przybliżyli uczestnikom m.in. kwestie związane z powierzaniem realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w kontekście otwartych konkursów ofert, konstruowaniem programów profilaktycznych, systemem leczenia osób uzależnionych od narkotyków oraz monitoringiem problemu narkomanii. Uzupełnieniem wykładów były warsztaty, podczas których uczestnicy nabywali praktycznych umiejętności w konstruowaniu gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom.

 

Konferencja to przedsięwzięcie wynikające z realizacji priorytetowych kierunków działań określonych w Wojewódzkich Programach (Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2020 oraz Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 - 2020) polegających na wspieraniu gmin w zakresie podnoszenia kompetencji i umiejętności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

 

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii (Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi) – święto obchodzone 26 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku na Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu, która odbyła się 26 czerwca 1987 roku.


2019 07 01 mdzn bd 02

2019 07 01 mdzn bd 03

2019 07 01 mdzn bd 04

2019 07 01 mdzn bd 05

2019 07 01 mdzn bd 06

2019 07 01 mdzn bd 07