ngo logo

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu:

 

- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2019 r. - działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2019 r. –  działania z zakresu przeciwdziałania przemocy,
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.


Szczegółowe informacje dotyczące konkursów dostępne są tutaj