2018 12 07 posiedzenie rady seniorow ef 01

W dniach 3-5 grudnia 2018 r. w Ośrodku Szkoleniowo - Wychowawczym ZHP „Nadwarciański Gród” w Załęczu Wielkim odbyło się spotkanie na temat założeń do Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej połączone oraz V posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. 3 grudnia 2018 r. w ramach posiedzenia SRSWŁ Przewodnicząca Rady, pani Janina Tropisz omówiła zasady powoływania Gminnych Rad Seniorów powołując się na art. 5c znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym z dn. 11.10.2013 r. Podkreśliła, iż wpływ na sposób funkcjonowania danej rady ma nie tylko doświadczenie i zaangażowanie jej członków oraz otoczenie, w którym funkcjonuje, ale również wsparcie władz lokalnych.

W dalszej części spotkania dokonano podsumowania Wojewódzkich Dni Seniora 2018, które odbyły się w czterech miastach województwa łódzkiego (Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Sieradz i Zgierz). Zgromadzeni zgodnie podkreślili potrzebę organizowania przedsięwzięć o charakterze aktywizująco - integracyjnym środowiska seniorów. Następnie członkowie Rady omawiali sprawy wniesione, m. in. propagowanie wśród władz lokalnych idei powoływania Gminnych Rad Seniorów, problem starszych rodziców osób niepełnosprawnych, czy wydania łódzkiej edycji „Głosu Seniora”.

W drugiej części, w ramach spotkania na temat założeń do Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej,  pani Magdalena Błaszczyk reprezentująca Wydział ds. Badań i Analiz oraz Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej RCPS w Łodzi omówiła wyniki badania pn. „Potrzeby osób 60+ z terenu województwa łódzkiego”, których celem głównym była identyfikacja i stworzenie typologii potrzeb osób w wieku senioralnym mieszkających na terenie woj. łódzkiego, w kontekście założeń „Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej 2020”. Przedstawiła również wyniki monitorowania realizacji zapisów niniejszej strategii w odniesieniu do działań prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

4 grudnia 2018 r., pani Grażyna Busse, gerontolog i prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP” w Łodzi, przedstawiła uczestnikom wybrane według kryterium dobrej praktyki wojewódzkie strategie i programy polityki senioralnej. Wskazała m.in. dokument województwa małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurkiego. Dokonała analizy „Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej 2020” oraz dokumentu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO – UCZESTNICTWO – SOLIDARNOŚĆ”. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w sesji warsztatowej, gdzie w grupach tematycznych wskazywali cele, działania i potrzeby osób starszych z podziałem na mobilnych i niemobilnych w następujących kategoriach: uczestnictwo seniorów w życiu społecznym oraz zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej; rynek pracy 60+ i srebrna gospodarka; zdrowie a profilaktyka, styl życia i rehabilitacja; uczenie się i rozwój z uwzględnieniem nowoczesnych technologii; współpraca międzypokoleniowa. Wypracowany materiał będzie bazą do dalszych działań prowadzonych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na rzecz wypracowania Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej. W wyjazdowym spotkaniu wzięło udział 55 osób, w tym m.in. przedstawiciele NGO, rad seniorów, klubów seniora, UTW.

2018 12 07 posiedzenie rady seniorow ef 02

2018 12 07 posiedzenie rady seniorow ef 03

2018 12 07 posiedzenie rady seniorow ef 04