logo en

Dnia 19 lipca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI).

Celem przewodnim konkursu VP/2018/010 jest wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Wspólne Plany Działania (Joint Action Plan - JAP) jako innowacyjna forma mechanizmu wdrożeniowego dla funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

Środki z funduszy uzyskane na podstawie Planu Działania (JAP) będą udzielane na bazie wskaźników osiągnięć i efektów/rezultatów, skupiając się na wypływie tych działań, a nie na udokumentowaniu poczynionych nakładów/zasobów na realizację działania.

Celem pilotażowego projektu EaSI jest wzmocnienie KRAJOWYCH i REGIONALNYCH zdolności do przygotowania, stworzenia i wdrażania Wspólnego Planu Działania (JAP). Po udanym wdrożeniu JAP nastąpi wymiana doświadczeń i upowszechnienie informacji z wdrażania jednego bądź kilku pilotażowych JAP.

Wnioski z pilotażu służyć też będą do oceny potencjału JAP i jego przydatności we wdrażaniu funduszy z UE po 2020 roku.

Na konkurs VP/2018/010 Komisja Europejska przeznacza 2,3 mln EURO. Komisja Europejska, jako jednostka odpowiedzialna za rozstrzygnięcie konkursu, sfinansuje 1-3 projekty. Grant Komisji nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu, 10 % kosztów całkowitych musi być zapewnione przez aplikanta/ów jako wkład własny.

Projekty powinny trwać od 12 do 18 miesięcy.

Lider projektu lub jedyny wykonawca projektu musi być podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna).

Inni członkowie konsorcjum, jeśli takie powstanie w celu realizacji projektu, muszą być:

- albo podmiotem publicznym (jednostka krajowa/regionalna, uczelnia wyższa lub inna publiczna instytucja edukacyjna),

- albo organizacjami pozarządowymi,

- albo prywatnymi jednostkami edukacyjnymi,

- albo publicznym lub prywatnym instytutem/jednostką badawczą,

- albo przedsiębiorstwem społecznym,

- albo organizacją partnerów społecznych na poziomie krajowym/lokalnym/regionalnym.

Wszystkie szczegóły dotyczące ogłoszenia konkursowego w ramach Programu
na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) można znaleźć na stronie Programu:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=535&furtherCalls=yes