A  A  A 

Wydział ds.badań i analiz


„Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” to podprojekt realizowany przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej – Pomoc Techniczna, Działania 12.2 System realizacji. Podprojekt dotyczy kategorii interwencji funduszy strukturalnych – 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola

Na podprojekt składają się działania związane z utworzeniem i zapewnieniem funkcjonowania
REGIONALNEGO OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ  - ROIS - powołanego w strukturze RCPS w Łodzi, podmiotu o charakterze opiniodawczo-doradczym, którego efekty działań, głównie w formie upowszechniania wiedzy gromadzonej na podstawie realizowanych badań i analiz dotyczących sfery społecznej, mają przyczyniać się do prawidłowej realizacji i efektywnego wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej:
-  gromadzi dane z obszaru zjawisk i procesów zachodzących w sferze społecznej, w tym integracji społecznej, problemów społecznych w regionie łódzkim
- monitoruje wybrane zjawiska i problemy społeczne występujące w województwie łódzkim
-   identyfikuje potrzeby informacyjne z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym analizuje i identyfikuje potrzeby badawcze instytucji administracji samorządowej działających w sferze społecznej
- prowadzi badania regionalne i analizy z zakresu polityki społecznej, integracji społecznej
-  tworzy na ich podstawie kompleksowe bazy danych i je systematycznie aktualizuje
- upowszechnia wiedzę zdobytą w wyniku realizowanych badań oraz uzyskane z nich wnioski i rekomendacje
-  promuje zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywnej integracji społecznej
-  wydaje rekomendacje, zalecenia, wytyczne co do praktycznej realizacji działań z zakresu integracji społecznej na podstawie działalności o charakterze badawczym
-  zbiera i udostępnia istniejące opracowania, raporty, dane dotyczące aktywnej integracji społecznej
-  współpracuje z podmiotami prowadzącymi działalność o charakterze badawczym, np. ROT i RORP, Jednostką Ewaluacyjną Województwa Łódzkiego celem prowadzenia komplementarnych projektów i działań służących gromadzeniu danych dotyczących regionu wykorzystanych do ukierunkowania polityk publicznych na poziomie województwa.

Projekt współfinansowany jest w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% - ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

Wysokość finansowania 2015 rok:
- Europejski Fundusz Społeczny – 247 775,00 zł.
- budżet Samorządu Województwa Łódzkiego – 43 725,00 zł.  2016 rok:
- Europejski Fundusz Społeczny – 1 334 500,00 zł.
- budżet Samorządu Województwa Łódzkiego – 235 500,00 zł.Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery