A  A  A 

Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej

Zakres działań Wydziału ds. rodziny i pieczy zastępczej:


a)    współpraca i monitorowanie działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz ośrodkami adopcyjnymi,

b)    opracowywanie i koordynacja realizacji wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c)    promowanie nowych rozwiązań z  zakresu wspierania rodziny i  systemu pieczy zastępczej,

d)    szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr jednostek organizacyjnych samorządu gminnego i powiatowego,

e)    sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

f)    inspirowanie i wykonywanie zadań dotyczących polityki prorodzinnej,

g)    realizacja Programu Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych,

h)    sporządzanie planów działania na kolejny rok interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej oraz ośrodków adopcyjnych,

i)    coroczne sporządzanie sprawozdania z działalności interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej oraz ośrodków adopcyjnych,

j)    sprawowanie kontroli nad ośrodkami adopcyjnymi,

k)    kierowanie dziecka do regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej oraz interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

l)    realizacja procedury zawierania z właściwym powiatem porozumienia w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym i regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej,

m)    współpraca i wspieranie programów realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe  z zakresu wspierania rodziny  i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej,

n)    realizacja działań wynikających z sytuacji demograficznej regionu w szczególności dotyczących rodziny,

o)    monitorowanie problemów oraz dokonywanie analiz w zakresie zadań merytorycznych Wydziału,

p)    współdziałanie z Wydziałem Kontroli w zakresie kontroli merytorycznej wykorzystania środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz polityki prorodzinnej,

q)    współpraca, w szczególności z organami administracji rządowej, instytucjami oraz powiatami i gminami w obszarach działania Wydziału,

r)    współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w obszarach działania Wydziału.

s)    realizacja wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa.
Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery