A  A  A 

Wydział ds. przeciwdziałania uzależnieniom

Do zadań Wydział ds. przeciwdziałania uzależnieniom należą:

 1. Prowadzenie spraw i dokumentacji bieżącej związanej ze współpracą z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki alkoholowej, narkotykowej, przeciwdziałania AIDS i HIV oraz przemocy domowej i agresji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

   

 2. Zbieranie, gromadzenie i wymiana informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych do raportu o stanie problemów narkotykowych w województwie łódzkim.
 3.  

 4. Współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Leczenia Uzależnień, szpitalami i zakładami leczenia uzależnień od substancji psychoaktywnych na terenie województwa łódzkiego.
 5.  

 6. Sporządzanie projektów umów o dotację z zakładami lecznictwa odwykowego i innymi zakładami leczenia uzależnień.
 7.  

 8. Opracowywanie i realizacja Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dla Województwa Łódzkiego i sporządzanie sprawozdania z realizacji programu, w zakresie dotyczącym pracy Wydziału ds. Uzależnień.
 9.  

 10. Opracowywanie projektów otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych z zakresu promocji i ochrony zdrowia – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania AIDS i HIV oraz przeciwdziałania przemocy.
 11.  

 12. Prowadzenie aktualnej bazy danych o organizacjach pozarządowych, realizujących zadania z zakresu problematyki uzależnień.
 13.  

 14. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla przedstawicieli różnych grup zawodowych realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, oraz zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego.
 15.  

 16. Organizowanie konferencji i spotkań z przedstawicielami gmin i powiatów zaangażowanych w rozwijanie systemu monitorowania problemów społecznych służącemu opracowaniu szczegółowej bazy danych statystycznych.
 17.  

 18. Coroczna organizacja na terenie województwa łódzkiego obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii oraz Światowego Dnia AIDS.
   


Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery