A  A  A 

Wydział ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Do zadań Wydziału należą, sprawy z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:

1.  opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu wyrównywania
     szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu
     społecznemu oraz pomocy w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2.  realizacja programu współpracy województwa łódzkiego
     z organizacjami pozarządowymi;

3.  współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej
     w realizacji zadań wynikających z ustawy;

4.  współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami na rzecz
     osób niepełnosprawnych;

5.  dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących
     rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
     z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego
     Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

6.  dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, z budżetu
     Województwa Łódzkiego, w ramach konkursu ofert dla organizacji
     pozarządowych; 

7.  dofinansowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
     ze środków Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób
     Niepełnosprawnych, w ramach konkursu ofert dla organizacji
     pozarządowych;

8.  realizacja programu p.n.: ”Program Wyrównywania Różnic Między
     Regionami” w obszarze A;

9.  dofinansowanie kosztów działalności obsługowo-rehabilitacyjnej
     zakładów aktywności zawodowej, ze środków Państwowego
     Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu
     Województwa Łódzkiego. 
 Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery