A  A  A 

Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej

Zakres działań Wydziału ds. pomocy i integracji społecznej:

a)    realizacja wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa,

b)    opracowanie i realizacja programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu wynikających z wojewódzkiej strategii polityki społecznej,
a dotyczących pomocy społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi,

c)    aktualizacja i realizacja wieloletniego planu działania na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie łódzkim,

d)    koordynowanie działań na rzecz sektora ekonomii społecznej
w regionie,

e)    realizacja działań wynikających z sytuacji demograficznej regionu w szczególności dotyczących osób starszych,

f)    wspieranie lokalnych samorządów w działaniach na rzecz ograniczenia przyczyn ubóstwa,

g)    inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,

h)    współpraca w szczególności z organami administracji rządowej, instytucjami oraz powiatami i gminami w obszarach działania  Wydziału,

i)    współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
w obszarach działania Wydziału,

j)    organizacja szkoleń, seminariów, konferencji w  obszarach działania Wydziału,

k)    prowadzenie i aktualizowanie bazy danych instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy społecznej,

l)    identyfikacja możliwości pozyskiwania środków własnych (krajowych) i zewnętrznych (zagranicznych,  w tym pochodzących z UE) źródeł finansowania na realizację zadań o charakterze społecznym,

m)    przygotowywanie i składanie aplikacji projektowych z zakresu problematyki społecznej, zgodnie z dokumentami programowymi, wytycznymi itp.,

n)    realizacja projektów o charakterze społecznym, finansowanych
ze środków własnych (krajowych) i zewnętrznych (zagranicznych,  w tym pochodzących z UE),

o)    opracowywanie procedur realizacji i zarządzania projektami
oraz ich upowszechniania i stosowania,

p)    współpraca z innymi Wydziałami przy realizacji projektów finansowanych
ze środków własnych (krajowych) i zewnętrznych (zagranicznych,  w tym pochodzących z UE) źródeł finansowania na realizację zadań o charakterze społecznym,

q)    współdziałanie z  Wydziałem Kontroli w zakresie kontroli merytorycznej wykorzystania środków finansowych przekazanych podmiotom na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

r)    obsługa prac Regionalnej Komisji ds. stopni specjalizacji zawodowej  pracowników socjalnych,

s)    obsługa prac Kapituły certyfikującej województwa łódzkiego znaku promocyjnego „Zakup Prospołeczny”,

t)    działania wynikające z zakończenia projektu systemowego „wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej” – Poddziałanie 7.1.3 POKL.

u)    monitorowanie stanu problemów społecznych województwa mieszczących się w zakresie zadań merytorycznych wydziału oraz wdrażania realizowanych projektów o charakterze społecznym

v)    sporządzanie sprawozdawczości z prowadzonych zadań Wydziału.
Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery