A  A  A 

Wydział ds. Koordynacji Świadczeń Rodzinnych

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, z dniem 1 maja 2004 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi rozpoczęło realizację zadania koordynacja świadczeń rodzinnych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 6 kwietnia 2004 roku Nr XXIII/308/2004 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku o powołaniu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej Łodzi. Powyższe zadanie wykonują pracownicy Wydziału ds. koordynacji świadczeń rodzinnych, do obowiązków których w szczególności należy:

-  obsługa mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie udzielania
   informacji na temat koordynacji świadczeń rodzinnych w UE,
   EOG i Szwajcarii
 

-  gromadzenie danych dotyczących sytuacji życiowej osób mających
   związek z wnioskiem o świadczenia rodzinne zgłoszonym
   w którymkolwiek kraju UE, EOG lub Szwajcarii,

-  wypełnianie unijnych formularzy koordynacyjnych na podstawie
   skompletowanej dokumentacji oraz przekazywanie ich i innych
   niezbędnych dokumentów instytucjom właściwym UE,
   EOG i Szwajcarii,

-  wymiana informacji z instytucjami właściwymi państw UE,
   EOG i Szwajcarii oraz organami właściwymi do spraw
   świadczeń rodzinnych w Polsce, dotyczących
   m. in. potwierdzenia zamieszkania członków rodziny
   wnioskodawcy i ustalania uprawnienia do świadczeń rodzinnych,

-  przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach
   polskich świadczeń rodzinnych realizowanych w związku
   z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego

dochodzenie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie
   z przepisami prawa polskiego i unijnego.

 

Wydział ds. koordynacji świadczeń rodzinnych realizuje zadania w oparciu o przepisy prawa unijnego i polskiego, dotyczącego koordynacji świadczeń rodzinnych i ustalającego zasady ich przyznawania.Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery