A  A  A 

Wydział Organizacyjny

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należą:

  1.  sporządzanie w imieniu Regionalnego Centrum projektów uchwał
       Zarządu Województwa Łódzkiego i Sejmiku Województwa
       Łódzkiego, 

  2.  przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych
       (zarządzenia,decyzje, rozporządzenia), 

  3.  realizacja polityki informacyjnej i kształtowanie wizerunku jednostki,

  4.  współpraca z Kancelarią Marszałka a w szczególności z Wydziałem
       Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
       w zakresie wymiany informacji nt. działań podejmowanych przez
       Regionalne Centrum,
 
  5.  prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników
       Regionalnego Centrum, współpraca z inspektorem bhp (kadry),

  6.  sporządzanie sprawozdań – miesięcznych, kwartalnych, rocznych
       wynikających z odrębnych przepisów (GUS, ZUS),
 
  7.  sporządzanie umów zleceń i o dzieło, dokonywanie zgłoszeń
       rejestracyjnych i wyrejestrowywanie z ZUS,

  8.  prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami
       publicznymi,

  9.  czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci
       komputerowej, obsługa strony internetowej RCPS oraz
       Biuletynu Informacji Publicznej,

10.  czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów
       informatycznych,

11.  prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja baz danych,

12.  prowadzenie spraw w zakresie prawidłowego funkcjonowania
       i konserwacji urządzeń technicznych w Regionalnym Centrum,

13.  prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych,

14.  prowadzenie spraw związanych z mieniem Regionalnego Centrum,

15.  archiwizowanie dokumentów Regionalnego Centrum zgodnie
       z obowiązującymi przepisami,

16.  rejestrowanie oraz sprawdzanie pod względem
       merytorycznym wystawianych faktur dot. działalności
       Regionalnego Centrum, prowadzenie rejestrów druków
       ścisłego zarachowania, pieczątek itp.,

17.  dokonywanie zakupów i prowadzenie podręcznego
       magazynu materiałów biurowych i art. spożywczych,

18.  obsługa sekretarsko-kancelaryjna Regionalnego Centrum,

19.  prowadzenie spraw dotyczących gospodarki
       samochodowej Regionalnego Centrum,

20.  współpraca z Zarządem Nieruchomości w zakresie
       administrowania budynkiem.Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery