A  A  A 

Wydział Kontroli i Skarg


Do zadań Wydziału należy:

  1. opracowywanie rocznych planów kontroli w RCPS
      oraz w jednostkach pozarządowych i instytucjach
      otrzymujących dotacje,

  2. analiza wcześniejszych protokołów kontroli i realizacji zaleceń

  3. przeprowadzanie kontroli planowych oraz kontroli zleconych przez
      Dyrektora RCPS, w tym kontroli wewnętrznych, 

  4. sporządzanie protokołów kontroli zawierających wyniki
      kontroli, opis stanu faktycznego stwierdzonego podczas
      kontroli oraz opis wykrytych nieprawidłowości,

  5. przygotowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających
       wskazane uchybienia i nieprawidłowości oraz zalecenia
       zmierzające do ich usunięcia,

  6. analiza odpowiedzi na zalecenia pokontrolne oraz sprawdzanie
       stopnia realizacji wydanych zaleceń,

  7. prowadzenie ewidencji przeprowadzonych kontroli

  8. przygotowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej

  9. prowadzenie rejestru i dokumentacji kontroli przeprowadzanych
      w RCPS przez organy zewnętrzne,

10. współdziałanie z wydziałami merytorycznymi w zakresie
      wykorzystania środków finansowych przekazanych podmiotom
      i organizacjom pozarządowym na realizację zadań z zakresu
      działania RCPS.
 Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery