A  A  A 

Wydział Finansowo-Księgowy

Do zadań Wydziału należą przede wszystkim sprawy związane z: obsługą finansowo-księgową budżetu RCPS i funduszy europejskich, sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych RCPS w zakresie zadań realizowanych z krajowych środków publicznych jak i przy współudziale funduszy europejskich.
 
Ponadto do zadań wydziału należą w szczególności:

  1.  sporządzanie projektów planów dochodów i wydatków
       budżetowych Regionalnego Centrum, 

  2.  sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe,

  3.  sporządzanie sprawozdań finansowych / miesięcznych,
       kwartalnych, rocznych,

  4.  sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – rachunkowym,

  5.  bieżąca analiza wykorzystania środków budżetowych,
       ponoszonych kosztów, pozyskiwanych dochodów,

  6.  wewnętrzna kontrola poprawności wystawiania i obiegu
       dokumentów,

  7.  prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji syntetycznych
       i analitycznych Regionalnego Centrum, 

  8.  prowadzenie operacji bankowych,

  9.  prowadzenie operacji kasowych,

10.  prowadzenie ewidencji i rozliczeń

        - wydatków budżetowych,

        - dochodów budżetowych,

        - zadań własnych samorządu oraz zleconych wykonywanych
          przez samorząd województwa,

11.  uzgadnianie i rozliczanie należności i zobowiązań z kontrahentami,

12.  prowadzenie spraw finansowych dotyczących funduszu socjalnego,

13.  prowadzenie tabel amortyzacyjno umorzeniowych,

14.  wycena składników majątkowych przy inwentaryzacji
       mienia Regionalnego Centrum,

15.  współdziałanie ze wszystkimi komórkami funkcjonującymi
       w Regionalnym Centrum,

16.  bieżące rozliczanie środków budżetowych otrzymanych z budżetu
       województwa łódzkiego i z innych źródeł. 
 
 


Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery