A  A  A 

Programy Wojewódzkie

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020
Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020  przyjęty Uchwałą Nr XLIV/811/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 r.
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Nr XLIV/812/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 r.
Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim  2020
Wieloletni plan działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie łódzkim na lata 2013-2020
Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 - 2015
Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015  
Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015
Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych 2007 – 2013  
   
   Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery