A  A  A 

O nas


Pomagamy pomagać

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi zostało powołane Uchwałą Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku, w celu realizacji zadań Samorządu Województwa Łódzkiego, wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz innych zadań, powierzonych do realizacji na podstawie innych przepisów, umów i porozumień.
 
Głównym celem funkcjonowanie RCPS jest wyrównywanie szans życiowych osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem. Realizując powyższe założenie, RCPS współpracuje w ramach szeroko rozumianej polityki społecznej z innymi jednostkami Samorządu Województwa, jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, kościołami i związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami ochrony zdrowia, oświaty i kultury, jednostkami naukowo – badawczymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
 
Działalność RCPS koncentruje się wokół zadań wyznaczanych przez Wojewódzką Strategię w Zakresie Polityki Społecznej na lata 2007 – 2020. Wskazuje ona najważniejsze obszary działania, do których należą:
 
  1. wdrażanie aktywnej polityki społecznej,
  2. systemową pomoc osobom i rodzinom,
  3. tworzenie warunków sprzyjających uczestnictwu w życiu społecznym osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  4. zapobieganie i przeciwdziałanie problemom uzależnień,
  5. zwiększenie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  6. propagowanie aktywnego trybu życia i wsparcie osób w wieku poprodukcyjnym.
Podstawą skutecznego działania w ramach sześciu wyżej wymienionych sfer jest właściwe planowanie czynności zaradczych, uwzględniających złożoność czynników każdego zjawiska. Dlatego też kierunki poczynań RCPS wyznaczają bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz programy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Dotyczą one takich jego obszarów, jak: przeciwdziałanie uzależnieniom, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zapobieganie i ograniczanie przemocy w rodzinie czy też rozwijanie polityki prorodzinnej. Określają one szczegółowe cele oraz, za pomocą precyzyjnie zdefiniowanych wskaźników, wskazują drogi ich osiągania.
 
Kierunki prowadzonych przez RCPS działań, wyznaczane są w oparciu o dane, zbierane z rozmaitych instytucji z terenu całego województwa (urzędów gmin, Policji, placówek służby zdrowia, ośrodków pomocy społecznej i innych). Tworzone w oparciu o nie bazy danych, stanowią źródło wiedzy na temat problemów społecznych, są fundamentem programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ukazują charakter wybranych zjawisk, pozwalają śledzić ich zmiany i trendy. W tym samym celu RCPS zleca również badania, realizowane przez renomowane pracownie badań społecznych, pozwalające postawić diagnozy, dotyczące słabiej rozpoznanych zagadnień. Powyższe działania monitorujące umożliwiają zidentyfikowanie przyczyn, czynników składowych i skutków poszczególnych problemów społecznych, a dzięki temu dają szansę na koncentrowanie wysiłków Regionalnego Centrum oraz innych instytucji i organizacji na szybkim, skutecznym reagowaniu.
 
Ważną rolą RCPS jest inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, które uzupełniają i wspierają działalność innych jednostek sektora pomocowego. Najpopularniejsze ich formy to organizowane przez nas tematyczne konferencje i seminaria, konkursy kierowane do młodzieży, ale również imprezy masowe. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z mediami. To dzięki nim informacje, dotyczące szeroko pojętej tematyki społecznej, mają szansę dotrzeć do wszystkich mieszkańców województwa.
 
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej rozszerzyło możliwości skutecznego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Korzystanie ze środków unijnych i doświadczeń innych krajów Wspólnoty oraz uczestniczenie w europejskich projektach dało nowy impuls regionalnej polityce społecznej. W jego ramach RCPS realizuje Poddziałanie 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dotyczące organizowania szkoleń zawodowych dla kadr pomocy społecznej wszystkich szczebli samorządu terytorialnego (gminnego, powiatowego i wojewódzkiego) oraz specjalistyczne doradztwo dla instytucji pomocy społecznej w regionie. Dzięki temu chętni mogą rozwijać kompetencje, wykorzystywane w pracy na rzecz zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego.
 
Filarem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego jest rozwój tzw. trzeciego sektora, tworzącego obszar działania m.in. dla organizacji pozarządowych. Ważną rolę odgrywają one również w zakresie wojewódzkiej polityki społecznej, dlatego też współpraca z sektorem NGO jest dla RCPS szczególnie ważna. Odbywa się ona poprzez finansowe wspieranie projektów stowarzyszeń i fundacji w ramach konkursów ofert. Dzięki temu mamy możliwość wspomagania rozmaitych, nieszablonowych działań, uzupełniających działania instytucjonalne. Natomiast pracownicy i wolontariusze NGO biorą udział w organizowanych przez RCPS szkoleniach, konferencjach i seminariach, często wzbogacając przekazywane w ich ramach treści merytoryczne swoimi doświadczeniami.
 
RCPS aktywnie włącza się w działania o zasięgu ogólnopolskim, jak np. kampanie informacyjno - edukacyjne. Nasze działania w tym zakresie ukierunkowane są na koordynowanie ich przebiegu w województwie łódzkim oraz angażowanie jak największej liczby podmiotów dla realizacji celów tych przedsięwzięć, wspierając je jednocześnie posiadaną wiedzą i zasobami.
 
Więcej na temat zadań i działalności RCPS w Łodzi w Statucie.

 


Aby się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz kontaktowy:

Imię i nazwisko:
Email:
Temat:
Wiadomość:
Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery