A  A  A 

Wydział ds. rodziny i pieczy zastępczej -> INTERWENCYJNY OŚRODEK PREADOPCYJNY


Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”

W dniu 22 czerwca 2016 r. Województwo Łódzkie powierzyło Fundacji Gajusz  realizację zadania publicznego pt: „Prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”.

Decyzją z dnia 22 sierpnia 2016  Nr RPS-I.9423.1.2016 Wojewoda Łódzki wydał Fundacji Gajusz zezwolenie na prowadzenie Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli–Luli”
w Łodzi ul. Jarosława  Dąbrowskiego 87 na czas nieokreślony.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli” przeznaczony jest dla 20 dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. Pobyt dziecka w Ośrodku nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Celem nadrzędnym jest szybie przywracanie rodziny dzieciom osieroconym w wieku niemowlęcym.

Dzieci w czasie pobytu w Ośrodku mają zapewnioną:

  •  całodobową specjalistyczną opiekę ;
  • wczesną kompleksową diagnozę medyczną oraz diagnozę psychofizyczną uwzględniającą mocne strony dziecka i jego potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym i emocjonalnym;
  • wczesną wielospecjalistyczną i kompleksową pomoc ( medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną , rehabilitacyjną );
  • profilaktykę zdrowotną;
  • stymulację rozwoju dostosowaną do wieku i możliwości dziecka;
  • możliwość kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.
Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli” urządzony został w standardzie mieszkania dla niemowląt. Pięć przytulnych, kolorowych sypialni, sala do izolacji, pokój zabaw, sala do rehabilitacji i terapii SI, pokój spotkań z rodzicami, łazienka, kuchnia mleczna, ogród  profesjonalny personel zapewniają dzieciom pobyt pełen ciepła i miłości.       

Dane teleadresowe Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego „Tuli-Luli”

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli-Luli”
ul. Jarosława Dąbrowskiego 87
93-271 Łódź
tel./fax.( 42) 631 00 41
e-mail: tuliluli@gajusz.org.pl
http://www.gajusz.org.pl/dla-potrzebujacych/tuli-luli 
Dyrektor- Jolanta Kałużna

Procedura kierowania dzieci do Ośrodka


Powiat zamierzający umieścić dziecko w Ośrodku powiem wystąpić z wnioskiem do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi o wydanie skierowania.
Do wniosku zawierającego uzasadnienie, należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem dostępne dokumenty dziecka, a w szczególności :

a)    odpis aktu urodzenia dziecka, a przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
b)    orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej/ interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej; 
c)    dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień;
d)    informację o prowadzonej  pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.
    W przypadku wystąpienia o umieszczenie w Ośrodku dziecka cudzoziemców do wniosku  należy dołączyć dostępną dokumentację dziecka, a w szczególności:
a)    dokumenty potwierdzające tożsamość dziecka;
b)    dokumenty uprawniające dziecko do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały wydane;
c)    dokumenty podróży dziecka;
d)    informacja o okolicznościach pobytu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
e)    informacja o okolicznościach zgłoszenia dziecka do powiatowego centrum pomocy rodzinie;
f)    informacje o rodzicach dziecka;
g)    dokumenty o stanie zdrowia dziecka;

Wniosek  należy przesyłać / złożyć na niżej podany adres:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej
ul. Snycerska 8
91-302 Łódź

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2017 średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym „Tuli-Luli” w Łodzi wynoszą 6.870,12 zł. Zarządzenie opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego w dniu                            23 czerwca 2017 r. , Poz.2986.


Wzór wniosku do pobrania.

 Galeria
Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery