A  A  A 

Aktualności -> 11.01.2013 r.

Równe szanse dla osób 50+ na rynku pracy

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim zorganizowało konferencję regionalną „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń”. Wpisuje się ona w działania służące wdrożeniu Programu „Solidarność Pokoleń – Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+”, którego celem strategicznym jest osiągnięcie do 2020 roku zatrudnienia osób w wieku 55-64 lata na poziomie 50%. Instytucją inicjującą przedsięwzięcie jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Celem konferencji była promocja aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w wieku 50+ oraz wsparcie działań na rzecz wydłużania aktywności zawodowej tych osób poprzez:
- wypracowanie katalogu  działań, mających na celu promocję aktywności zawodowej osób w wieku 50+ w Polsce,
- upowszechnienie informacji na temat aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn  w wieku  50+,
- wzrost wiedzy i kompetencji wśród pracowników instytucji rynku pracy oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób powyżej 50. roku życia.

Konferencja adresowana jest w szczególności do przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej, instytucji rynku pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli mediów. W trakcie konferencji, oprócz wykładów, przewidziano także czas na dyskusję i wymianę wiedzy i doświadczenia.

- Problemy demograficzne wymagają dostosowania wielu instytucji. Wymagają również zmiany sposobu postrzegania osób w wieku 50+. Odpowiedzi na wyzwania demograficzne powinny być podejmowane na różnych poziomach: centralnym, regionalnym, lokalnym, ale i w różnych obszarach, jak rynek pracy, polityka społeczna, edukacja – powiedział Grzegorz Baczewski dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- Łódzkie jest regionem, który w szczególności dotknięty jest problemem demograficznym. Dlatego też należy wdrażać rozwiązania, mające na celu zwiększenie  liczby osób w wieku 50+ na rynku pracy, aby dać gospodarce nowe szanse – powiedział otwierając konferencję Marcin Bugajski członek zarządu województwa łódzkiego.

W ramach konferencji zaprezentowano: „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”(Grzegorz Baczewski), „Aktywizację osób po 50 roku życia w województwie łódzkim” (Andrzej Kaczorowski - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi), „Metodyka zarządzania wiekiem jako innowacyjne rozwiązanie wspierające  aktywność zawodową pracowników 50+” (Patrycja Woszczyk  - dyrektor zarządzający  HRP Group), „Kobiety i mężczyźni w wieku 45/50+ w świetle badań >>Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce<<”
(dr hab. prof. UŁ Bogusława Urbaniak – kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego), „Sytuacja zdrowotna osób w wieku 50+ w Polsce. Perspektywa porównawcza krajów europejskich” (dr Agnieszka Fihel z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego). Ponadto dokonano przeglądu projektów i działań na rzecz osób w wieku 50+ realizowanych w województwie łódzkim.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu systemowego B.1.16 „Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+”, Priorytet I PO KL, Działanie 1.1. i jest elementem ogólnopolskiej kampanii informująco-promującej, na którą składają się również m.in.: konferencja inaugurująca, 16 konferencji regionalnych (jedna z nich było omawiane wydarzenie), konferencja międzynarodowa podsumowująca działania przeprowadzone w ramach projektu. Kampania przewiduje również publikację raportów i analiz, katalogu kompleksowych rozwiązań wypracowanych w projekcie (w tym rekomendacji dla instytucji rynku pracy oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej) oraz katalogu wniosków i rekomendacji, służących wsparciu wyrównywania szans osób 50+ na rynku pracy w Polsce. Kolejnym działaniem realizowanym w ramach projektu są szkolenia metodą blended learning dla 630 pracowników instytucji rynku pracy i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Natomiast Uniwersytet Łódzki - partner projektu, odpowiedzialny za realizację zadań merytorycznych w projekcie - opracuje analizę rozwiązań dotychczas zrealizowanych programów skierowanych do osób 50+ w Polsce. Naukowcy Uniwersytetu przygotują także analizy rozwiązań, promujących aktywne starzenie się w wybranych krajach UE i określą szanse ich implementacji na polskim rynku pracy. W celu zdiagnozowania obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn powyżej 50. roku życia na rynku pracy w Polsce, Uniwersytet Łódzki przeprowadzi także ogólnopolskie badanie „Diagnoza obecnej sytuacji kobiet i mężczyzn 50+ na rynku pracy w Polsce”, na podstawie którego wypracowany zostanie specjalistyczny raport.
 
   

  
autor: Szymon Zatorski

 

Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery