A  A  A 

Aktualności -> 27.06.2017 r.

I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego

Dnia 26 czerwca 2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi odbyło się I posiedzenie Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Na posiedzenie, prowadzone przez Panią Janinę Tropisz, Przewodnicząca Rady, zostali zaproszeni przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Łodzi. Pan Zbigniew Gwadera, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprezentował „Wsparcie Prowadzone na Rzecz Osób w wieku 50 lat i więcej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ 2014-2020 – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego –  w ramach Osi X  Adaptacyjność pracowników
i przedsiębiorstw w regionie oraz Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”.
Pan Witold Tomaszewski, Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej, przedstawił „Łódzkie ma pomysł na zdrowie… Seniora”, natomiast Pan Andrzej Kaczorowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi opowiedział o wsparciu dla osób w wieku senioralnym w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”.
Pani Katarzyna Moroz - Gołacka, p.o. Kierownika Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Kancelarii Marszałka przedstawiła prezentację nt. Współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi, zaś Pani Katarzyna Cyniak, Naczelnik Wydziału Sportu, Departamentu Sportu i Turystyki „Łódzkie dla aktywnych seniorów”. W drugiej części członkowie Rady przedstawiali propozycje przyszłych działań oraz ewentualnych zmian regulaminu prac Rady. Kolejne posiedzenie planowane jest na wrzesień tego roku.”


Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery