A  A  A 

Aktualności -> 24.05.2017 r.

Społeczna Rada Seniorów Województwa Łódzkiego


22 maja br. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego, 25 osób odebrało z rąk marszałka WŁ Witolda Stępnia oraz wicemarszałka WŁ Dariusza Klimczaka powołania w skład Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego. Członkami Rady są osoby reprezentujące podmioty z terenu województwa łódzkiego, w tym: Gminne/Miejskie Rady Seniorów, Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością na rzecz osób starszych, niezrzeszone grupy aktywnych seniorów, działające wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniorów.

Społeczna Rada Seniorów to organ opiniująco - doradczy działający na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych, identyfikowanie i sygnalizowanie istotnych kwestii związanych z sytuacją osób starszych w województwie, opiniowanie oraz konsultowanie kluczowych dokumentów i propozycji rozwiązań mających wpływ na regionalną politykę senioralną. Członkowie Rady będą ponadto brać udział w zespołach eksperckich i innych gremiach przygotowujących projekty dokumentów strategicznych lub innych przedsięwzięć w obszarze zgodnym z celami Rady.

Uczestnicy konferencji wysłuchali wystąpienia pn. „Aktywność obywatelska osób starszych” które wygłosiła pani Grażyny Busse, prezes Edukacyjnego Centrum Integracji Międzypokoleniowej „HIPOKAMP” w Łodzi.
Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery