A  A  A 

Aktualności -> 21.06.2017 r.

Konferencja pn. Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia

Konferencję otworzyły: Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego Bożena Ziemniewicz (w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia) oraz Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anna Mroczek.

Pierwszą część Konferencji stanowiła sesja plenarna, w trakcie której dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, przedstawiła współczesne tendencje w polityce społecznej, a Michał Możdżeń z Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej UEK zaprezentował najważniejsze założenia i priorytety Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020.

Druga części Konferencji była skupiona na poszczególnych kierunkach działań zapisanych w Strategii. Podczas pięciu sesji warsztatowych uczestnicy starli się wypracować praktyczne sposoby ich wdrożenia.

Konferencja była skierowana do przedstawicieli wielu środowisk reprezentujących sektor rządowy, samorządowy i pozarządowy, a także instytucji i organizacji, które stanowią realizatorów, jak i partnerów w kreowaniu polityki społecznej Województwa Łódzkiego.
Konferencja była organizowana w ramach podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”.
Link do podstrony ePUAP

Program Rodzina 500+

Wojewdzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Odnonik do strony internetowej Powstrzymaj pijanego kierowc

Nie bo tak

Cia bez alkoholu

Zakup prospoeczny

Banery